Om KomHIT Flykting

Kommunikationsstöd för människor på flykt

Idag flyr människor till Sverige. I mötet med det svenska samhället uppstår svårigheter kopplade till språk och kultur. Det går inte alltid att få tillgång till tolk och läs- och skrivkunnigheten hos människor på flykt varierar.
Hälso- och sjukvården samt tandvården står inför särskilda utmaningar. Vården ska vara säker, av hög kvalitet och upplevas som god. Den som ger vården ska kunna utföra sitt arbete och patienten ska ha möjlighet att vara delaktig i sin egen vård. Båda parter har rätt att ställa frågor och ge svar, uttrycka önskemål och behov samt förstå talad och skriftlig information.
För att lyckas med allt detta krävs att vi ägnar särskild uppmärksamhet åt information och kommunikation. Enkel text, översatt text och bilder kan fungera som stöd för patienten och vårdgivaren.

Projektet

Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen har givit DART – kommunikations- och dataresurscenter vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i samarbete med Koncernstab kommunikation och externa relationer vid koncernkontoret i uppdrag att ta fram stöd för kommunikation att använda inom hälso- och sjukvård samt tandvård tillsammans med människor på flykt. Arbetet genomförs som ett projekt 2016-2018. Projektet heter KomHIT Flykting.

Projektägare: Erik Lagersten, Kommunikationsdirektör VGR
Projektledare: Ulrika Ferm, enhetschef, docent ulrika.ferm@vgregion.se 0707850210

Medarbetare:
Logoped Susanne Bäckström, susanne.backstrom@vgregion.se
Logoped Ingrid Mattsson Müller, ingrid.mattsson-muller@vgregion.se
Logoped Josefin Hansson, josefin.b.hansson@vgregion.se
Projektsekreterare Lorna Bartram, lorna.bartram@vgregion.se
Datalingvist Sandra Derbring, sandra.derbring@vgregion.se
Datalingvist och forskare Katarina Mühlenbock, katarina.muhlenbock@vgregion.se
Sjuksköterska Ingela Jakobsson, ingela.jakobsson@vgregion.se

Logoped Gunilla Thunberg ansvarar för forskning kopplad till projektet; gunilla.thunberg@vgregion.se

Vi arbetar med KomHIT Flykting Projektets första PM

Referensgrupp

Projektets referensgrupp består av personer från följande verksamheter:

 • Asyl- och flyktingfrågor Folktandvården, VGR
 • Avdelning mänskliga rättigheter, VGR
 • 1177 Vårdguiden, VGR
 • Flyktingmedicinsk mottagning Närhälsan, Göteborg
 • Kommunikationsenheten Västmanland
 • Koncernstab kommunikation och externa relationer, VGR
 • Kunskapscentrum för jämlik vård, VGR
 • Normalförlossningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Regional samordnare hälso-och sjukvårdsfrågor asylsökande och nyanlända, Koncernstab hälso- och sjukvård, VGR
 • Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen, Stockholm

Möten 2018

 • 26 april kl. 14-16
 • 4 september kl. 14-16
 • 11 december kl. 14-16

Presentationer från referensgruppsmöten

Verksamheter

  • Lundströmsmottagningen, Södra Älvsborgs sjukhus
  • Projekt om att minska uteblivna besök, Område 1, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Regionalt cancercentrum Väst
  • Mammografimottagning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Öron- näs- och halsmottagning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Lärandecentrum migration och hälsa, Västra Götalandsregionen
  • Central Barnhälsovård Västra Götaland
  • BVC Capio Hjortmossen, projektet “Tillsammans för barnen”
  • Mag-tarm-levermottagningen barn, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Regionhabiliteringen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Barnröntgen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Ortopedteknisk mottagning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Barnonkologisk mottagning, Norrlands universitetssjukhus
  • Operation 2 barn, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Handkirurgimottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Njur- och dialysmottagning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Vuxenhabiliteringen, Nordvästra Skåne
  • Avdelning 330, Akutsjukvård och barnkirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Infektionsmottagningen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Psykiatri psykos, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Akutmottagning gynekologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Abortmottagning gynekologi, Östra sjukhuset
  • Dövteam, Habilitering och Hälsa, Västra Götalandsregionen
  • Alternativ telefoni, Habilitering och Hälsa, Västra Götalandsregionen
  • Närhälsan barnmorskemottagningar i Göteborg
  • Ambulanssjukvård Skaraborgs sjukhus
  • Nötkärnan Kortedala vårdcentral
  • Minimaria Göteborg, Beroendekliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • UroTarmhabilitering för barn, Regionhabiliteringen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Barnkliniken, NU-sjukvården
  • Gynekologimottagning, Skaraborgs Sjukhus Skövde
  • Barn- och ungdomspsykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Dart Kommunikations- och dataresurscenter, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Hörselverksamheten, Hörselteam barn och ungdom, Habilitering & Hälsa
  • Barnmedicin, Skånes universitetssjukvård, Region Skåne
  • Akutkliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus
  • Infektion, Skånes universitetssjukvård, Region Skåne
  • Projekt kring vård vid könsstympning, Region Östergötland
  • Barn- och ungdomskliniken, NÄL
  • Folktandvården Vänersborg
  • Ronald McDonald Hus, Göteborg
  • Barn- och ungdomsverksamheterna, Angereds Närsjukhus
  • Specialistmottagning 2 (obesitas, diabetes), Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Närhälsan Göteborg
  • Barn och ungdomsmedicin, Skaraborgs sjukhus Skövde
  • Normalförlossning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Bräcke Diakonis mobila team för hälsoundersökningar, Skara
  • Centralhälsan, Falköping
  • Flyktingmedicinsk mottagning, Närhälsan Göteborg
  • Folktandvården, Angered
  • Neonatal, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Barnkardiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
  • Habiliteringen Västmanland
  • Medicinmottagning barn, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Syfte och mål

Syftet med projektet är att ta fram stöd för information och kommunikation att använda inom hälso- och sjukvård samt tandvård tillsammans med människor på flykt.
Målgruppen är personal inom dessa verksamheter och de patienter – barn, ungdomar och vuxna – som behöver stöd för kommunikation i kontakten med hälso- och sjukvård samt tandvård.
Aktivitetsbaserad kommunikationsanalys och kartläggning av behov i olika sjukvårds- och tandvårdsverksamheter ligger till grund för det informations- och kommunikationsmaterial som tillverkas i projektet. Målet är att vårdinrättningar i Västra Götalandsregionen och övriga Sverige enkelt ska kunna få tillgång till material för att underlätta information och kommunikation med människor på flykt.

Metod

I mars 2016 gick vi ut med en öppen inbjudan till verksamheter att delta i projektet. Inbjudan spreds muntligt, via nätet och via e-post. Vi höll också riktade informationsmöten i verksamheter som har många asylsökande patienter t ex för verksamhetsutvecklare inom Område 1 vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Nio verksamheter anmälde sig till projektet. Kartläggning av behov, baserad på modellen för aktivitetsbaserad kommunikationsanalys, genomfördes i varje verksamhet. Materialet kring detta finns här nedanför att ladda hem. En arbetsgrupp med intresserad personal från varje deltagande verksamhet har träffat ansvarig från KomHIT Flykting vid ett till tre tillfällen. Informations- och kommunikationsmaterial har därefter tillverkats och reviderats utifrån personalens önskemål.
Allt material som tillverkats i projektet har översatts till tio språk. Språken har valts utifrån statistik från Migrationsverket och Tolkförmedling Väst: Albanska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska (BKS), dari, kurmanji, pashto, persiska, somaliska, sorani och tigrinja.
Projektet har översatt ett par tusen ord och har på så sätt byggt upp en relevant sjukvårds- och tandvårdsvokabulär. Vokabulären kommer att tillgängliggöras på denna sida och i Bildstöd.se.
Tillsammans med Kunskapscentrum för jämlik vård och Linn Greaker vid Gullers Grupp har projektet tagit fram normmedvetna bilder på människor (se Normmedvetna bilder).
Projektet har också presenterats på seminarier vid Institutionen för Filosofi, Lingvistik och Vetenskapsteori och vid Centrum för tvärvetenskaplig forskning om Språk, Semantik, Kognition, Kommunikation, Information och Interaktion (SSKKII), Göteborgs universitet. Seminarierna gav värdefull input till det fortsatta arbetet i projektet.
För att få ta del av erfarenheter och kunskap hos patientgruppen har fyra workshops hållits i boenden och på Dart tillsammans med människor på flykt. Inbjudan som ligger nedan översattes till tio språk. Syftet var att ta del av målgruppens upplevelser av sjuk- och tandvård i hemlandet och i Sverige, att utvärdera de bilder och ord vi använder i bildstöden samt att lära oss mer om kroppsspråk och gester kopplade till olika språk och kultur.
Alla asylspråkens översättningar i projektet är gjorda av Tolkförmedling Väst. Under projektets gång har vi haft olika rutiner för att kontrollera bildstöden språkligt. Inledningsvis bad vi medicinskt kunniga personer som talar både svenska och det aktuella språket att kontrollera bildstöden. Ändringar gjordes utifrån deras synpunkter. Vi hamnade dock ibland i tveksamheter. I dagsläget följer vi Tolkförmedling Västs ordinarie rutiner där alla översättningar kontrolleras före leverans till oss. Vi gör en intern kontroll av bildstödens utformning före publicering. Trots professionell översättning och extra kontroller upptäcks ibland fel i det färdiga materialet. Vi är tacksamma om ni rapporterar dessa till oss.

Allt material kan skrivas ut från denna webbresurs.

Inbjudan att delta i projektet

Språken

Allt material som vi tillverkar översätts till tio asylspråk samt till engelska. Här finns information om språken från Tolkförmedling Väst, och här kommer du också kunna ladda ner våra ordlistor.

Alla asylspråkens översättningar i projektet är gjorda av Tolkförmedling Väst. Under projektets gång har vi haft olika rutiner för att kontrollera bildstöden språkligt. Inledningsvis bad vi medicinskt kunniga personer som talar både svenska och det aktuella språket att kontrollera bildstöden. Ändringar gjordes utifrån deras synpunkter. Vi hamnade dock ibland i tveksamheter. I dagsläget följer vi Tolkförmedling Västs ordinarie rutiner där alla översättningar kontrolleras före leverans till oss. Vi gör en intern kontroll av bildstödens utformning före publicering. Trots professionell översättning och extra kontroller upptäcks ibland fel i det färdiga materialet. Vi är tacksamma om ni rapporterar dessa till oss.

Språk och ordlistor

Utformning och användning

Man kan använda bildstöden på den här webbsidan på många sätt. Här har vi samlat lite tips och praktisk information som kan vara bra att tänka på.

Praktiskt om bildstöden

Webbresurser


På den här webbplatsen hittar du informations- och kommunikationsmaterial som tagits fram i samarbete med olika verksamheter. Materialet kan skrivas ut eller laddas ner och användas på en surfplatta. De bildstöd som finns för nedladdning och utskrift på denna sida är kontrollerade innehållsmässigt och språkligt och kan inte ändras.

Bildstöd.se är en webbresurs där du kan redigera befintliga eller tillverka egna bildstöd. Här finns många olika bildstöd för olika aktiviteter och flera tusen bilder. Under projekttiden har Bildstöd.se försetts med möjligheter att användas för flera språk. Bildstöden i Bildstöd.se är öppna och fria och kan ändras av vem som helst. Du ansvarar själv för språk och översättningar i de bildstöd du redigerar och tillverkar i Bildstöd.se.

Här hittar du också en Powerpoint-presentation som presenterar KomHIT Flykting. Den kan användas för att informera om att dessa resurser finns och hur man kan använda dem på arbetsplatsen. Presentationen passar till exempel bra att visa på en arbetsplatsträff (APT) för hela personalgruppen.

Verksamheter och bildstöd Bildstöd.se

Normmedvetna bilder

Projektet har också tagit fram 230 normmedvetna bilder av människor. Bilderna representerar människor med olika kön och hudfärg i olika åldrar, känslouttryck och yrken. Bilderna har tagits fram tillsammans med Kunskapscentrum för jämlik vård och Linn Greaker vid Gullers Grupp. Bilderna finns att hitta i Bildstöd.se. Bilderna får användas obegränsat men användningen måste följa licenstexten som tagits fram.

Läs mer om licenser

Utvärdering

Projektet utvärderas genom intervjuer med kontaktpersoner i olika verksamheter, personalenkäter, intervjuer, enkäter och smärtskattning med barn samt genom intervjuer med vuxna patienter inom slutenvården. Delar av utvärderingen är klar, andra delar pågår och fortsätter vår och höst 2018. Resultaten av samtliga utvärderingar kommer att presenteras på ett begripligt sätt på projektets webbplats, muntligt i alla sammanhang där projektet presenteras och i flera fall i vetenskaplig artikel.

Nedan kan du läsa en magisteruppsats i logopedi där studenterna har undersökt personalens upplevelser av implementeringen av bilder för kommunikation med människor på flykt på en neonatalavdelning.

Blom, Å., Karlsson, M. (2017). Implementering av bilder för kommunikation med människor på flykt – upplevelser hos personal inom neonatalvård

Resultatspridning

Kunskap och material som tas fram i projektet läggs ut och finns tillgänglig här på vår webbplats. Utöver detta har projektet presenterats i olika sammanhang under projekttiden.

  • Dialoga Våld i nära relationer
  • Habiliteringens kvalitetsdagar
  • Kalafong Tertiary Hospital, Sydafrika 5 februari
  • Centre for Augmentative and Alternative Communication, University of Pretoria, Sydafrika 7 februari
  • REDAH-dagarna 7-8 februari
  • Slof logopeddagen, 6 mars
  • Kliff-seminarium 14 mars
  • Nätverksträff för MR-samordnare, Avdelning mänskliga rättigheter, Västra Götalandsregionen 20 mars
  • Öppet hus Östra sjukhuset, 10 april
  • Samråd för mänskliga rättigheter, Kommittén för mänskliga rättigheter, Västra Götalandsregionen 26 april
  • Kommunikationskarnevalen, Göteborg, 7-8 maj
  • Kurs vid Transkulturellt Centrum, Stockholms läns landsting 18 maj
  • Offentliga rummet, Göteborg, 23-25 maj
  • Internationell workshop om universell utformning: ”Communicating Universal Design”, CERTEC, Lund, Lunds tekniska högskola 7-8 augusti
  • Kvalitetskonferens Habiliteringen, Göteborg 13-14 september
  • Nationella Patientsäkerhetskonferensen 19-20 september 2018
  • Leva & Fungera, Göteborg 4-6 april
  • Barnrättsdagarna, Örebro 25-26 april
  • Barnveckan, Göteborg 27 april
  • Kommunikationskarnevalen, Göteborg 17-18 maj
  • Vetenskapsfestivalen, Göteborg 12 maj
  • Offentliga rummet, Sundsvall 30 maj-1 juni
  • Minclusion project conference How can mobiles be used for integration of newly arrived migrants?, Göteborg 12 juni
  • Mötesplats Funktionshinder, Göteborg 10-11 oktober
  • Kvalitetsmässan, Göteborg 14-16 november
  • ISAAC Norge 24-26 april
  • Språkrådsdagen Stockholm 11 maj
  • Seminarium om e-hälsa, Göteborg, 5 oktober
  • E-förvaltningsdagarna, Älvsjö 11-12 oktober
  • Darts externa FoU-dag, Göteborg, 23 november
  • Seminarium Institutionen för Filosofi, Lingvistik och Vetenskapsteori, Göteborgs universitet
  • Seminarium Centrum för tvärvetenskaplig forskning om Språk, Semantik, Kognition, Kommunikation, Information och Interaktion (SSKKII), Göteborgs universitet
  • Kommunikationskarnevalen, Göteborg
  • CERTEC, Lunds Tekniska Högskola, Lund
  • Konferens för arbetsterapeuter, Stockholm
  • Nationell konferens i logopedi, Jönköping
  • Sahlgrenska Universitetssjukhusets kvalitetsdagar