Vi arbetar med KomHIT Flykting

Ulrika Ferm, docent i lingvistik, projektledare

Jag har ett stort intresse för människor och hur vi kommunicerar med varandra. Det har jag odlat först i mitt arbete som logoped, sedan som forskare med fokus på kommunikationssvårigheter och numera i min roll som chef på Dart – kommunikations- och dataresurscenter.

Två år på United World College i Kanada på 80-talet, tillsammans med hundranittionio andra ungdomar från sextiotre olika länder och väldigt många språk, lämnade mig inte oberörd. Jag har minnen av hur väl vi människor kan förstå varandra trots att vi talar olika språk och av hur ensam man kan känna sig när man verkligen behöver prata med någon på sitt eget språk och det inte finns en enda människa som förstår.

För mig är det självklart – och det finns stöd för detta i lagar och Förenta Nationernas konventioner – att människor, oavsett var de är och kommer ifrån har rätt till ett gott bemötande, att förstå och att göra sig förstådda. Att detta är särskilt viktigt i pressade lägen som när man är sjuk och på flykt är en självklarhet!

Arbetet med KomHIT Flykting är oerhört meningsfullt och responsen från vården är positiv. Det är också ett stundtals komplicerat arbete. Vi är ett starkt team som med lust, envishet, kompetens och stor kreativitet tar oss an alla dessa språk och bilder.

Kort och gott, ett fantastiskt roligt arbete!

Susanne Bäckström, logoped

Jag har arbetat med projektet KomHIT Flykting sedan starten i mars 2016. Som logoped har jag alltid varit intresserad av bilder som stöd till kommunikationen, inte minst i mitt arbete på Regionhabiliteringen i Göteborg dit barn och ungdomar med funktionsnedsättningar kommer för utredning och behandling. I arbetet med KomHIT Flykting har jag träffat olika verksamheter för att tillsammans med dem kartlägga i vilka situationer det uppstår svårigheter när man inte har ett gemensamt språk. De ord och meningar som vi gemensamt har kommit fram till att man behöver har skickats för översättning till Tolkförmedling Väst innan vi gjort färdigt kommunikationsstöden. Jag håller i beställningar av alla översättningar till kommunikationsstöden.

Året innan projektet KomHIT Flykting arbetade jag dock i en helt annan bransch – att göra sporten orientering tillgänglig för alla. I båda arbetena handlar det om att göra informationen och kommunikationen så tydlig och tillgänglig som möjligt; alla behöver få svar på frågorna ”Vart ska jag? Vad ska jag göra? Vem ska jag träffa?” och att själv få ge information och uttrycka sina önskemål.

Josefin Hansson, logoped

Vanligtvis jobbar jag med barn och ungdomar som har hörselnedsättning. Tillsammans med mitt team stöttar jag både barnen men också de vuxna runt barnen. De får lära sig hur de ska göra för att barnet ska kunna utveckla ett språk. Det kan handla om talat språk eller teckenspråk och vid behov används förstås även bilder. När vi kommunicerar använder vi alla tillgängliga sinnen och vi behöver hjälpas åt att hitta sätt som fungerar för oss tillsammans.

I KomHIT Flykting arbetar jag tillsammans med vårdpersonal med att kartlägga processer inom olika verksamheter och tillverka kommunikationsmaterial utifrån det. Det är viktigt att personalen känner sig bekväm med materialet och kan använda det på ett avslappnat sätt tillsammans med patienten. Utöver det är jag också med och utbildar kommunikationsvägledare i de verksamheter som är med i projektet. Det händer också att jag tar fram nya bilder när vi saknar bilder som vi tycker passar och så hjälper jag till med hemsidan.

Sandra Derbring, datalingvist

Jag är datalingvist och tekniker och arbetar i många olika slags projekt. Alla har de gemensamt att de kretsar kring kommunikation och kommunikationsstöd. Som datalingvist är jag intresserad av att kunna automatisera och effektivisera digitala språkresurser, och inom fältet kommunikationsstöd finns det både behov och tillfällen att arbeta med detta.

Min roll i KomHIT Flykting är framför allt att samordna allt som har med våra webbresurser att göra. Jag är länken mellan projektet och webbyrån som har tagit fram webbsidan kom-hit.se och webbverktyget bildstod.se. Jag har byggt upp vår webbsida med innehåll och layout, och jag fungerar som support för Bildstöd för våra många användare. Framöver kommer jag att ta fram en digital utbildning i Lärplattformen för alla anställda i Västra Götalandsregionen. Jag är också delaktig i arbetet med databaserna och sökfunktionerna för vokabulären vi tar fram i projektet.

Jag ansvarar även för att skriva texter och arbeta med bilder, till exempel på sociala medier eller i tidsskrifter, för att kommunicera utåt om arbetet med projektet. Jag är också den som lägger sista handen vid våra bildstöd innan de publiceras på vår webbsida.

Katarina Mühlenbock, datalingvist och fil dr i språkteknologi

Jag har ägnat stor del av mitt arbetsliv åt frågor som är förknippade med digitala resurser för användning i olika programvaror. Jag har också erfarenhet av manuell översättning mellan svenska och andra språk.

Min roll i projekt KomHIT Flykting är att bygga upp och strukturera en sökbar databas för de ord, fraser och meningar som används i bildstöden.
Jag ansvarar för att databasen innehåller de ord som översatts manuellt av Tolkförmedling Väst, men också för att de digitala fria resurser som redan finns för de aktuella språken utnyttjas och presenteras för användare av Bildstod.

Ingrid Mattsson Müller, logoped

Jag ägnar stor del av min arbetstid åt bildstöd av olika slag. För mig är det viktigt att tillgodose allas rätt till kommunikation och information och jag har tidigare arbetat i det treåriga projektet KomHIT – kommunikationsstöd i vårdsituationer www.kom-hit.se där vi utvecklade bildstödsverktyget www.bildstod.se. Vi utformade också en utbildning för kommunikationsvägledare inom sjukvård och tandvård. Med utgångspunkt i den utbildningen är jag nu med och utformar och ger en utbildning för personal som deltar i projekt KomHIT Flykting.

Min roll i projekt KomHIT Flykting är att ansvara för några av verksamheterna som deltar i projektet. Jag deltar då i hela processen från kartläggning av de processer personalen väljer och fram till färdigt kommunikationsmaterial med översättningar.

Jag ansvarar också för bilddatabasen som ligger på webbsidan www.bildstod.se. Jag samordnar arbetet med bilderna och samlar ihop önskemål om sådant som saknas. Vissa bilder behöver små justeringar och ibland behöver vi beställa nya bilder eller rita något enkelt själva. Jag har huvudansvaret för att fylla på databasen med nya bilder och ord.

Lorna Bartram, språkvetare, fil.mag. arabiska

Min bakgrund är inom arabiska med inriktning interkulturell kommunikation. Jag intresserar mig speciellt för hur tekniska verktyg kan användas för att underlätta kommunikation i situationer när personer inte har ett gemensamt språk och har utvecklat appen PicTalk för detta syfte. Vid sidan av KomHIT Flykting arbetar jag också på Chalmers i forskningsprojektet Integration med mobilen.

I KomHIT Flykting bidrar jag med att kontrollera det språkliga materialet, speciellt de språk som skrivs med det arabiska alfabetet. Jag träffar också några av de verksamheter som deltar i projektet och hjälper personalen att kartlägga aktiviteter och ta fram kommunikationsmaterial. Under projektet hoppas jag att få möjlighet att arbeta vidare med innehållet i PicTalk och testa hur den fungerar i vårdsituationer.

Linnéa Smedler, sjuksköterska

Jag är sjuksköterska på hjärtavdelningen för vuxna patienter på Östra sjukhuset. Där träffar jag många patienter som pratar andra språk än svenska. Hösten 2015 när jag började på avdelning 357 märkte jag att det saknades verktyg för att kommunicera med denna patientgrupp. Flerspråkiga kollegor var den främsta resursen. På fritiden skapade jag därför med hjälp av personer i min omgivning ett verktyg i tabellform. Tabellen innehöll basala frågor och information som var relevant för patientens omvårdnad under vårdtiden. Det översattes sedan till fem språk. Min främsta drivkraft har varit och är allas rätt till vård på samma villkor och en god patientsäkerhet.

KomHIT Flykting har jag varit en del av sedan sommaren 2016 och det känns fantastiskt roligt och givande att få vara med och skapa en jämlik vård för alla invånare i Västra Götalandsregionen. Under projekttiden har jag bland annat bildsatt språkstödet jag skapade och deltar också i att kartlägga och skapa bildstöd för fler verksamheter.

Linnéa arbetade i projektet mellan sommaren 2016 och sommaren 2017.

Gunilla Thunberg, logoped och fil dr i språkvetenskap

Jag är logoped, doktor i språkvetenskap och forskare på DART och tog för några år sedan initiativet att starta KomHIT-projektet. Det är mycket spännande att se hur de resurser vi först vi utvecklat för personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter nu också kan komma till nytta för att kommunicera med människor på flykt.

Min uppgift i KomHIT Flykting är framförallt att stödja kring utvärdering och forskning också i samverkan med den forskning som pågår i övriga KomHIT, bland annat på Skaraborgs sjukhus. Jag handleder just nu en utvärdering av projektet inom en neonatalverksamhet.