Hörsel- och dövverksamhet

I samarbete med Hörselverksamheten, Hörselteam barn och ungdom, Habilitering & Hälsa

Vi arbetar med habilitering och rehabilitering för vuxna och barn i alla åldrar som har en hörselnedsättning, dövhet eller dövblindhet. Vi arbetar tillsammans med patienten för att hitta lösningar för ökad delaktighet i samhället och för en så välfungerande vardag som möjligt. Vi utgår alltid utifrån varje patients unika behov. Vi planerar våra insatser tillsammans med patienten och vi har en helhetssyn där vi använder oss av vår kunskap inom audiologi, teknik, pedagogik och inom det psykosociala området. Hörselverksamheten provar ut och anpassar hörseltekniska hjälpmedel, erbjuder teknisk service och utför hörseldiagnostik.

Vi tror att användning av bildstöd underlättar för många patientgrupper, för ökad förståelighet och delaktighet.

I samarbete med Dövteam och Alternativ telefoni, Habilitering och hälsa, Västra Götalandsregionen

Är du döv eller har en hörselnedsättning, över 18 år och kommunicerar på teckenspråk?  Dövteamet ger råd, stöd, information och kunskap till dig utifrån dina behov. Vi är kuratorer och pedagoger, som arbetar på teckenspråk. Målet är att förbättra livssituationen och delaktigheten för döva över 18 år.  Vi ger även stöd till anhöriga, närstående, personal och myndigheter i västra Götaland.

Alternativ telefoni är ett team som arbetar över hela Västra Götaland och finns i Göteborg och Vänersborg. Vi kan hjälpa dig som är döv, hörselskadad eller som har tal- eller språkstörning med telefoneringshjälpmedel. Vi som jobbar här talar svenska och använder svenskt teckenspråk. Om du använder teckenspråk eller av andra skäl har behov av bild för att kommunicera med andra kan du få en bildtelefon.  Med en bildtelefon kan du ringa till andra som har bildtelefon eller ringa till tolk som hjälper dig ringa till hörande personer. Du kan få en texttelefon om du behöver få telefonsamtal i text. Till exempel om du provat hörapparater men fortfarande har svårt för att höra i telefon eller om du har en tal- eller språkstörning.

Liknande bildstöd