Kommunikation med stöd av hjälpmedel och IT i barnsjukvård och tandvård

Här kan du läsa om Arvsfondsprojektet som ligger till grund för den här webbresursen och varför och hur den togs fram.

Aktörer

Webbresursen KomHIT utvecklades i ett projekt som drevs av Dart Kommunikations- och dataresurscenter vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Olika enheter inom barnsjukvård och tandvård i Västra Götalandsregionen samt FUB i Lerum, DHB Västra och Autism & Aspergerföreningen distrikt Göteborg har medverkat. Projektet har finansierats av Arvsfonden.

Bakgrund

Mellan 2010 och 2013 genomfördes en forskningsstudie som syftade till att kartlägga familjers upplevelser kring omhändertagande av barn med kommunikationssvårigheter inom barnsjukvård och tandvård. Studien visade att föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter överlag är positiva till bemötande men att det råder en stor brist på kunskap om kommunikationssvårigheter och kommunikationsstöd i form av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Personalen förlitar sig därför på föräldern som tolk vilket inte alltid räcker. Föräldrarna anser att det behövs mer kunskap och tillgång till både låg- och högteknologiska redskap i vården. I tandvården har bildstöd använts sedan flera år, men detta sker sporadiskt och beror på person och situation.

Läs mer om forskningsprojektet

Syfte

2013 startade därför ett projekt med det övergripande syftet att tillgodose barnets rätt till kommunikation enligt FNs barnkonvention och konvention för personer med funktionsnedsättning och på så sätt också bidra till ökad aktivitet och delaktighet under vårdvistelse eller tandvårdande behandling. Målgruppen var i första hand barn med funktionsnedsättning men också barn och deras familjer som har svårigheter med kommunikation på grund av bristande kunskaper i svenskt tal- och skriftspråk.

Projektet avsåg att:

  • Skapa en nationell webbresurs där personal och föräldrar kan få information och kunskap och kunna ladda ner kommunikationsstödjande material att användas i barnsjukvård och tandvård.
  • Utvärdera dessa resurser, vidareutveckla dem och sprida information nationellt.
Läs mer om barnets rätt till kommunikation Läs mer om projektet

Resultat

Flera olika verksamheter inom barnsjukvård och tandvård har deltagit. Representanter för dessa verksamheter har fått utbildning om kommunikation och AKK, och i samverkan med Dart byggt upp en bank med ett brett urval av kommunikationsstödjande material. Parallellt med dessa aktiviteter har denna webbresurs byggts upp, där detta material, filmer och ytterligare resurser finns tillgängliga.

Den andra delen av webbresursen är www.bildstod.se där det går att skapa egna bildstöd, ladda upp dem och kunna titta på och ladda hem stöd som andra har skapat.

Kom igång med Bildstöd Gå till Bildstod.se